Związek Polaków w Górnej Austrii przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.
 
1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe użytkowników Serwisu zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Zwiazek. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwisu Zwiazek jest uprawniony na mocy ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
 
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Zwiazek wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 
Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach Związku, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

GROMADZENIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POZYSKIWANYCH AUTOMATYCZNIE
 
Zwiazek gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe
Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH SERWISU
 
Zwiazek jako wydawca Serwisu, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Zwiazek dane osobowe użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 
2. POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW „COOKIES”

STOSOWANIE „COOKIES”
 
Strona stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika.
 
Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu  pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Spółce danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.

WYŁĄCZENIE MECHANIZMU COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE MECHANIZMU COOKIES
 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.
 
3. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.
 
4. KONTAKT
 
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: info@polonialinz.com